Phục Hồi Trang Bị Tổn Hại

18/04/2020

Khi độ bền trang bị về 0 sẽ biến thành Trang Bi Tổn Hại  không có tác dụng khi mang, không giao dịch, không vứt bỏ, không bán shop, không sửa được. Phục hồi bằng 1 Lam Thủy Tinh ở Thợ Rèn.

http://hoiuctinhkiem.com/upload/tonhai/1.png


 

* Cách Phục Hồi trang bị hỏng tại NPC thợ rèn 

 

B1: Mang trang bị hỏng đến NPC thợ rèn tại thôn làng hoặc thành thị và chọn dòng "Xử lý trang bị tổn hại"

 

B2 : Chọn dòng : ta muốn sử dụng Lam Thủy Tinh để khôi phục lại.

http://hoiuctinhkiem.com/upload/tonhai/2.png

B3 : Đặt trang bị đã hỏng vào và một viên Lam Thủy Tinh. Chọn "Xác định". Trang bị của bạn sẽ được phục hồi về trạng thái ban đầu của nó.

 

http://hoiuctinhkiem.com/upload/tonhai/3.png

 

 

*Cách Hủy trang bị hỏng tại NPC Thợ Rèn

 

B1: Mang trang bị hỏng đến NPC thợ rèn tại thôn làng hoặc thành thị và chọn dòng " Ta muốn hủy trang bị này"

 

http://hoiuctinhkiem.com/upload/tonhai/4.png

 

B3 : Đặt trang bị hỏng vào. Chọn '' Xác Định ''. Trang bị hỏng của bạn sẽ được hủy thành công.

 

http://hoiuctinhkiem.com/upload/tonhai/5.png

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.