Tính Năng Sư Đồ - Cao Cấp

03/04/2020

Vật Phẩm Quản Lý Tính Năng

Sư Đồ Thiếp:

 • Mua tại NPC Tạp Hóa giá 5000 lượng
 • Sư Phụ sử dụng Sư Đồ Thiếp chọn " Ta muốn làm Võ Sư - Cao Cấp" để trở thành Võ Sư (Mỗi nhân vật chỉ tốn phí này duy nhất 1 lần)
 • Sư phụ & đệ tử dùng để sử dụng các tính năng 

Sư Đồ Lệnh:

 • Mua tại NPC Tạp Hóa giá 30 vạn lượng
 • Dùng cho Đệ Tử để Bái Sư

http://hoiuctinhkiem.com/upload/sudo/2.png

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngCách Thức Bái Sư

 Điều Kiện Sư Phụ:

 • 300 vạn lượng
 • Đẳng cấp 110 trở lên.
 • Danh sách đệ tử trống.

Điều kiện đệ tử: 

 • Đẳng cấp 100 - 109
 • Đang làm Võ Sư - Sơ Cấp và không còn đệ tử nào
 • Mang theo 2 Sư Đồ Lệnh trong hành trang

Hướng dẫn bái sư​​​:

 • Sư Phụ tạo nhóm với người muốn nhận làm đệ tử
 • Sư Phụ chọn " Ta muốn nhận đệ tử "
 • Mỗi Võ Sư Cao Cấp chỉ nhận được tối đa 2 Đệ Tử (Không thể tăng thêm số lượng)

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngHỗ Trợ Đệ Tử

 • Sư phụ và đệ tử cùng lập 1 nhóm 2 người
 • Đệ tử nhận được 12 giờ hỗ trợ tăng kinh nghiệm khi sư phụ chọn "Hỗ trợ tăng kinh nghiệm"
 • Đệ tử có thể tự nhận hỗ trợ tăng kinh nghiệm trong 3 giờ mà không cần sư phụ xuất hiện
 • Dùng chung với Tiên Thảo Lộ để tăng thêm 2 lần.

* Lưu ý:

 • Khi hết hỗ trợ mới có thể tiếp tục nhận lại hỗ trợ 12 giờ tăng kinh nghiệm sư đồ.
 • Đẳng cấp 100 - 104 (Tăng 50% kinh nghiệm luyện công và luyện kỹ năng)
 • Đẳng cấp 105 - 109 (Tăng 25% kinh nghiệm luyện công và luyện kỹ năng)

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngTrục Xuất & Phản Sư Môn

 • Mỗi đệ tử có 1 mã số thông báo khi sư phụ chọn "Ta muốn trục xuất đệ tử "
 • Nhập mã số để trục xuất
 • Đệ tử cũng có quyền Phản Sư Môn để bái sư phụ mới. Phí: 1 Kim Nguyên Bảo

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngPhục Mệnh

Khi đệ tử đạt cấp 110 có thể phục mệnh để xuất sư

 • Sư phụ nhận được: 2 Hồng Bao Cao Cấp + 8 bình Tiên Thảo Lộ 1 Giờ Sư Đồ (Mỗi ngày chỉ được sử dụng tối đa 4 bình, không tính vào giới hạn Tiên Thảo Lộ trong ngày)
 • Đệ tử nhận được: 1 Hồng Bao Cao Cấp

* Mở Thần Bí Đại Hồng Bao may mắn nhận được: Tiên Thảo Lộ / Nữ Nhi Hồng 6 Giờ, Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh, Xác suất nhận được trang bị Thiên Hoàng

http://hoiuctinhkiem.com/upload/iconweb/2.pngHủy Võ Sư Cao Cấp

Yêu cầu đẳng cấp 100 - 109 (đẳng cấp võ sư trước update, nay không đủ điều kiện nhận đệ tử)

- Danh sách đệ tử trống: Không còn bất kỳ đệ tử nào

- Tác dụng: sau khi hủy võ sư Cao Cấp sẽ được chuyển về Võ Sư Sơ Cấp và có thể bái Võ Sư Cao Cấp làm sư phụ để nhận được hỗ trợ kinh nghiệm (Level 100-104 +50%, Level 105-109 +25%)

Lưu ý: Trường hợp không muốn hủy võ sư có thể luyện lên cấp 110 để có thể nhận đệ tử

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.