Nhiệm vụ Khinh Công

03/04/2020

Nhiệm vụ Học Khinh Công 

B1: Đến Ba Lăng Huyện ( 190/181) gặp Võ Sư, tốn 5000 lượng để bái sư

B2 : Sau đó đi đánh 50 cọc gỗ, Quay về Võ Sư để phục mệnh

B3: Qua Chu Tiên Trấn ( 206/194) đánh 50 Bao Cát rồi quay về Võ Sư phục mệnh

B4 : Đến Giang Tân Thôn ( 443/375) đánh 50 Mộc Nhân, quay về Võ Sư phục mệnh

Hoàn thành nhiệm vụ học được kĩ năng Khinh Công

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.